Priser ved vigsel


 

Reglar for brukarbetaling ved utleige av kyrkjer til vigsel, vedteke av Tokke kyrkjelege fellesråd og godkjent av Agder Bispedømmeråd:

  1. Vigsel i kyrkjene kan berre skje etter samtykkje av soknepresten
  2. Vigsel der ein eller begge bur i kommunen og er medlemmar av Den norske kyrkja, er å rekne som ein del av kyrkjelyden sitt arbeid, og det vert difor ikkje kravd avgift.
  3. Vigsel der korkje brura eller brudgommen bur i kommunen eller har vore busett (folkeregistrertført) i kommunen eller der ingen av dei er medlemmar av Den norske kyrkja eller vigsel skjer i regi av andre kyrkjesamfunn, skal det betalast fylgjande prisar for leige:
  • Grunnleige på kr 3.700,-. (Dette skal dekkje vedlikehald, oppvarming, reinhald og tenester utført av kyrkjetenar)
  • I tilegg kjem kr 2400,- ved bruk av organist tilsett i kyrkja.

Reglane for utleige av kyrkjene i Tokke prestegjeld gjeld frå 01.05.15. Det tas forbehald om justering.

Det kan også tilkomme eit gebyr for bruk av prest om dykk ikkje er tilhøyrande i Øvre-Telemark Prosti.

Tilbake